Can Thiệp Hành Vi Cho Trẻ Tự Kỷ – P100: THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG SAU KHI QUAN SÁTDạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà – Hỗ Trợ Phụ Huynh Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà

Nguồn: 100 bài tập can thiệp hành vi của Katherine Maurice


BÀI 100 THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG SAU KHI QUAN SÁT

Các bước dạy trẻ:

  1. Với tranh ảnh mà trẻ không biết: Ngồi trên ghế ngang hàng với trẻ và bạn của trẻ được xếp ngồi cạnh nhau. Cho trẻ xem một bức tranh/ ảnh một đồ vật mà trẻ không biết. Hãy hỏi trẻ “Đây là cái gì?” và trẻ phải trả lời được “Con không biết” (xem những điều kiện trước tiên). Cho trẻ bạn xem bức tranh đó (trẻ đó phải dễ dàng nhận biết vật trong tranh và hỏi “Đây là cái gì?”). Trẻ bạn phải xác định bức tranh một cách chính xác, khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ này (ví dụ: “Đúng rồi”). Làm lại cùng bức tranh với trẻ và hỏi “Đây là cái gì?”. Trẻ phải xác định lại được hình trong bức tranh đó (nhắc lại câu trả lời của trẻ bạn). Khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ.
  2. Với các câu hỏi: Ngồi trên ghế ngang hàng với trẻ và bạn của trẻ được xếp ngồi cạnh nhau. Cho trẻ xem một bức tranh/ ảnh một đồ vật mà trẻ không biết. Hãy hỏi trẻ một câu hỏi nào đó và trẻ phải trả lời được “Con không biết” (xem những điều kiện trước tiên). Hỏi trẻ bạn câu hỏi tương tự (trẻ bạn phải trả lời được). Sau khi trẻ bạn trả lời câu hỏi, khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ này (ví dụ: “Đúng rồi”). Hỏi lại trẻ câu hỏi và trẻ phải trả lời được (nhắc lại câu trả lời của trẻ bạn). Khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ.
  • Giáo cụ: Những tranh ảnh mà trẻ không biết nhưng trẻ bạn lại biết
  • Điều kiện trước tiên: Trẻ biết trả lời “Con không biết” với những câu hỏi không thể trả lời được, biết bắt chước các câu trả lời của trẻ bạn.
  • Gợi ý cách dạy: Yêu cầu trẻ quan sát cách thực hiện, làm mẫu cách trả lời theo bạn của trẻ (ví dụ: “Đúng rồi, đó là… (tên của đồ vật trong tranh)”).

 

Chỉ dẫn Trẻ trả lời Ngày hướng dẫn Ngày trẻ tiếp thu được
1. Đây là cái gì? 1. Xác định đúng hình trong tranh theo cách của trẻ bạn.
2. Một câu hỏi mà trẻ không trả lời được 2. Trả lời câu hỏi theo cách của trẻ bạn.
1. Với tranh ảnh
2. Với các câu hỏi

 

  • Gợi ý bổ trợ: Cần chú ý là trẻ phải quan sát cách trẻ bạn thực hiện hành động. Khái quát hóa cách thực hiện (ví dụ: các tranh ảnh vẽ hành động). Cần kích thích khả năng tiềm tàng của trẻ trong khoảng thời gian khi trẻ bạn đang thực hiện hành động và khi bạn đang hỏi lại trẻ về bức tranh hoặc một câu hỏi bất kỳ (ví dụ: Yêu cầu trẻ bạn làm mẫu cách thực hiện, hỏi trẻ một số câu hỏi mà trẻ trả lời được, sau đó hỏi lại câu ban đầu).

PHỤ LỤC

 

BÀI ……

Các bước dạy trẻ:

 

Trẻ trả lời Ngày hướng dẫn Ngày trẻ tiếp thu được
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

 

PHIẾU TỔNG KẾT

NGÀY……THÁNG……NĂM……

Thời điểm hiện tại:

1…………………………………………

2…………………………………………

3…………………………………………

4…………………………………………

5…………………………………………

Các bài đã khen thưởng:

1…………………………………………

2…………………………………………

3…………………………………………

4…………………………………………

5…………………………………………

 

Điều chỉnh bài dạy:

1…………………………………………

2…………………………………………

3…………………………………………

4…………………………………………

5…………………………………………

 

Các phần bổ sung của bài dạy:

1…………………………………………

2…………………………………………

3…………………………………………

 

Ngày tổng kết lần tới:…………

 

BẢNG SỐ LIỆU

 

  • Đánh dấu “+” nếu trẻ thực hiện đúng mà không cần gợi ý.

 

  • Đánh dấu ‘+wp” nếu trẻ thực hiện đúng nhưng phải gợi ý ở mức độ nhất định

 

  • Đánh dấu ‘-“ nếu trẻ làm không đúng hoặc không làm được mặc dù đã có gợi ý. Ghi lại những thay đổi trong phần gợi ý.

 

Ngày……………….……… Ngày……………….……… Ngày……………….………
Bài dạy số………………… Bài dạy số………………… Bài dạy số…………………
Nhà trị liệu ………………… Nhà trị liệu ………………… Nhà trị liệu …………………
1………… 1………… 6………… 6………… 6………… 6…………
2………… 2………… 7………… 7………… 7………… 7…………
3………… 3………… 8………… 8………… 8………… 8…………
4………… 4………… 9………… 9………… 9………… 9…………
5………… 5………… 10………… 10………… 10………… 10…………
NHẬN XÉT NHẬN XÉT NHẬN XÉT
Ngày……………….……… Ngày……………….……… Ngày……………….………
Bài dạy số………………… Bài dạy số………………… Bài dạy số…………………
Nhà trị liệu ………………… Nhà trị liệu ………………… Nhà trị liệu …………………
1………… 1………… 6………… 6………… 6………… 6…………
2………… 2………… 7………… 7………… 7………… 7…………
3………… 3………… 8………… 8………… 8………… 8…………
4………… 4………… 9………… 9………… 9………… 9…………
5………… 5………… 10………… 10………… 10………… 10…………
NHẬN XÉT NHẬN XÉT NHẬN XÉT
Ngày……………….……… Ngày……………….………
Ngày……………….………
Bài dạy số………………… Bài dạy số………………… Bài dạy số…………………
Nhà trị liệu ………………… Nhà trị liệu ………………… Nhà trị liệu …………………
1………… 1………… 6………… 6………… 6………… 6…………
2………… 2………… 7………… 7………… 7………… 7…………
3………… 3………… 8………… 8………… 8………… 8…………
4………… 4………… 9………… 9………… 9………… 9…………
5………… 5………… 10………… 10………… 10………… 10…………
NHẬN XÉT NHẬN XÉT NHẬN XÉT

MỤC LỤC 100 BÀI CAN THIỆP HÀNH VI CHO TRẺ TỰ KỶ

1.             GIAO TIẾP BẰNG MẮT

2.             BẮT CHƯỚC NHỮNG HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG THÔ

3.             BẮT CHƯỚC NHỮNG HÀNH ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT

4.             BẮT CHƯỚC NHỮNG HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG TINH

5.             BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG BẰNG MIỆNG

6.             LÀM THEO CHỈ DẪN TỪNG BƯỚC MỘT

7.             CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ (dễ nhớ và có ý nghĩa)

8.             DẠY BẰNG ĐỒ VẬT

9.             DẠY BẰNG TRANH ẢNH

10.          NHẬN BIẾT NGƯỜI THÂN

11.          ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG

12.          CÁC ĐỒ VẬT Ở MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

13.          CHỈ VÀO TRANH ẢNH TRONG SÁCH

14.          CHỨC NĂNG CỦA ĐỒ VẬT

15.          VẬT SỞ HỮU

16.          NHẬN BIẾT ÂM THANH CỦA MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

17.          CHỈ VÀO ĐỒ VẬT MÀ TRẺ MUỐN

18.          ĐÒI LẤY MỘT VẬT MÀ TRẺ THÍCH

19.          CÂU TRẢ LỜI “CÓ/ KHÔNG”

20.          NÓI TÊN NGƯỜI THÂN

21.          TRẺ LỰA CHỌN

22.          NHỮNG CÂU HỎI XÃ HỘI

23.          HÀNH ĐỘNG

24.          XẾP VẬT NÀY VÀO CHỖ CỦA VẬT KIA GIỐNG VỚI NÓ HOẶC TƯƠNG XỨNG VỚI NÓ

25.          MÀU SẮC

26.          HÌNH DẠNG

27.          CHỮ CÁI

28.          SỐ

29.          BẮT CHƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔ KHI ĐANG ĐỨNG

30.          BẮT CHƯỚC HOẠT ĐỘNG THEO THỨ TỰ

31.          BẮT CHƯỚC HÀNH ĐỘNG ĐI KÈM VỚI ÂM THANH

32.          BẮT CHƯỚC TẠO CÁC MÔ HÌNH KHỐI

33.          BẮT CHƯỚC CÁC HÌNH VẼ ĐƠN GIẢN

34.          CĂN PHÒNG

35.          CẢM XÚC

36.          NHẬN BIẾT ĐỊA ĐIỂM

37.          LÀM THEO CHỈ DẪN TỪNG BƯỚC MỘT

38.          TRẺ ĐƯA HAI ĐỒ VẬT

39.          THUỘC TÍNH CỦA ĐỒ VẬT

40.          NGHỀ NGHIỆP

41.          GIẢ VỜ

42.          PHÂN LOẠI

43.          ĐẠI TỪ SỞ HỮU

44.          GIỚI TỪ

45.          CÁC THẺ TRANH

46.          NHẬN BIẾT VÀ DIỄN ĐẠT VỀ GIỚI TÍNH

47.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ ĐỒ VẬT VÀ TRANH ẢNH

48.          TRẢ LỜI CÓ/ KHÔNG

49.          CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ

50.          NHẬN BIẾT CẢM XÚC

51.          TẬP HỢP VÀ GỌI TÊN ĐỒ VẬT THEO TỪNG LOẠI

52.          DẠY TRẺ NÓI CÂU ĐƠN

53.          TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 

54.          TRAO ĐỔI THÔNG TIN XÃ HỘI

55.          DẠY TRẺ NÓI KHÔNG BIẾT

56.          DẠY TRẺ NÓI “KIA LÀ CÁI GÌ?”

57.          “ĐÂY LÀ CÁI GÌ”

58.          HỎI VỊ TRÍ ĐỒ VẬT

59.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (ngôi thứ nhất và thứ hai)

60.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (ngôi thứ ba số ít)

61.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUNG

62.          MIÊU TẢ TRANH BẰNG CÂU ĐẦY ĐỦ

63.          MIÊU TẢ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ĐỒ VẬT

64.          KỂ LẠI SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ

65.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ NƠI CHỐN

66.          CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG

67.          TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ THỜI GIAN

68.          CHUYỂN TIN NHẮN

69.          CHƠI ĐÓNG VAI VỚI CON RỐI

70.          GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU

71.          CHỈ RA NHỮNG ĐỒ VẬT KHÔNG CÙNG TÍNH CHẤT VÀ CHỦNG LOẠI

72.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ MỘT CÂU CHUYỆN

73.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ MỘT CHỦ ĐỀ BẤT KỲ

74.          DẠY TRẺ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU THEO CHỈ DẪN

75.          DẠY TRẺ TÌM ĐỒ VẬT KHI ĐƯỢC GỢI Ý VỀ NƠI GIẤU

76.          DẠY TRẺ PHÂN BIỆT KHI NÀO NÊN HỎI, KHI NÀO NÊN NÓI

77.          DẠY TRẺ KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN

78.          MÔ TẢ THEO CHỦ ĐỀ

79.          DẠY TRẺ KỂ CHUYỆN (có dùng các đồ chơi hỗ trợ)

80.          DẠY TRẺ KỂ CHUYỆN (không dùng đồ chơi hỗ trợ)

81.          YÊU CẦU GIẢI THÍCH KHI KHÔNG HIỂU

82.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ SỞ HỮU (của con/ của mẹ)

83.          SỬ DỤNG CÁC ĐẠI TỪ SỞ HỮU (của bạn ấy)

84.          SỬ DỤNG ĐÚNG THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

85.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ CUỘC NÓI CHUYỆN

86.          MÔ TẢ CÁCH THỨC THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG

87.          DIỄN ĐẠT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU (với đồ vật trẻ nhìn thấy)

88.          CÁCH DIỄN ĐẠT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU

89.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LỰA CHỌN

90.          ĐẶT CÂU HỎI CHO NHỮNG THÔNG TIN KHÔNG RÕ RÀNG

91.          TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢ ĐỊNH

92.          HOÀN THÀNH CÂU MỘT CÁCH LÔGÍC

93.          MÔ TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM BẤT THƯỜNG TRONG TRANH

94.          ĐOÁN TRƯỚC SỰ VIỆC

95.          GIẢI THÍCH SỰ VIỆC

96.          NHẬN BIẾT ĐỒ VẬT QUA TÍNH CHẤT VÀ CHỦNG LOẠI

97.          ĐỊNH NGHĨA VỀ CON NGƯỜI, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỒ VẬT

98.          BẮT CHƯỚC CÁC BẠN

99.          RỦ BẠN CÙNG CHƠI

100.        THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG SAU KHI QUAN SÁT


Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà – Hỗ Trợ Phụ Huynh Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà

Nguồn: 100 bài tập can thiệp hành vi của Katherine Maurice

 

Bình luận

bình luận

Can Thiệp Hành Vi Cho Trẻ Tự Kỷ – P100: THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG SAU KHI QUAN SÁT
Đánh giá bài viết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*